Procedury szkolne 1

Procedury postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów w SP Iłża 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali papierosy, powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 2. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem . 3. Wychowawca zawiadamia rodziców oraz ustala termin spotkania w szkole. 4. Spotkanie pedagoga i wychowawcy z rodzicami ucznia – poinformowanie o negatywnym zachowaniu ucznia. 5. Pedagog sporządza notatkę z rozmowy z rodzicami, w której umieszcza konkretne ustalenia (konsekwencje wynikające z negatywnego zachowania ucznia), co rodzice potwierdzają podpisem. 6. Zastosowanie kar regulaminowych w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 7. W uzasadnionych przypadkach (np.: powtarzalności negatywnego zachowania) dyrektor szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, bądź skierowaniu sprawy do Sądu Rodzinnego.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki, bądź inne substancje psychoaktywne w SP Iłża 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo prosić, aby uczeń pokazał mu substancję, którą posiada. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 3. Dyrektor szkoły powiadamia policję o tym podejrzeniu. 4. Policja uruchamia własne procedury. 5. Z przeprowadzonych działań dyrektor sporządza notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach. 6. W przypadku potwierdzenia się informacji o posiadaniu przez ucznia narkotyków i innych środków psychoaktywnych – rozmowa dyrektora, pedagoga i wychowawcy z uczniem i jego rodzicami z której zostaje sporządzona notatka potwierdzona podpisami. 7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 8. W uzasadnionych przypadkach (np.: powtarzalności negatywnego zachowania) dyrektor szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do Sądu Rodzinnego.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w SP Iłża 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odizolowuje wychowanka, zapewniając mu opiekę. 2. Nauczyciel (pracownik szkoły) powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego. 3. Nauczyciel zapewnia pomoc medyczną (wzywa pielęgniarkę szkolną). W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe. 4. Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły: • rodzice (opiekunowie prawni) muszą podpisać oświadczenie, iż odbierają dziecko ze szkoły z powodu podejrzenia, że znajduje się ono pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają podpisania oświadczenia, dyrektor szkoły wzywa policję, której uczeń zostanie przekazany. Do czasu jej przyjazdu pozostaje on w szkole. • w przypadku odmowy zabrania ucznia przez rodziców (opiekunów prawnych) zostanie on przekazany do placówki służby zdrowia bądź do dyspozycji policji. • w przypadku, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jest agresywny lub w jakiś inny sposób swoim zachowaniem narusza normy życia społecznego, szkoła zawiadamia policję. 5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dyrektor wzywa policję, która decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia. 6. W najbliższym czasie po wyżej wymienionym zdarzeniu rozmowa dyrektora, wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami, z której zostaje sporządzona notatka potwierdzona podpisami. 7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 8. W uzasadnionych przypadkach (np.: powtarzalności negatywnego zachowania) dyrektor szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do Sądu Rodzinnego.

Iłża, dn. ……………… OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dnia……………………zostałam/łem wezwana/y przez pracowników szkoły i odebrałam/łem syna/córkę……………………………………………ur. …………… w …………………………, co do którego/której zachodzi podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu/środków psychoaktywnych. Uczeń (opisać stan ucznia): …………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………… Podpis rodzica/opiekuna prawnego Podpis Dyrektora Szkoły ……………………………………… Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna