Historia szkoły

Historia szkołyWe wrześniu 1934 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1934/1935 w oddanym po raz pierwszy do użytku budynku przy ulicy Wójtowskiej 5. Datę te traktujemy jako początek istnienia naszej szkoły. Pierwszym kierownikiem był Roman Peszyński, a placówka nosiła nazwę: Elementarna Szkoła Powszechna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wieloletnimi pracownikami do wybuchu II wojny światowej byli: Roman Peszyński, Maria Peszyńska, Maria Ciepielewska, Leokadia Nobis, Antoni Nobis, Tadeusz Ways, Feliks Kolbicz, Roman Ochalik.

Pierwszego września 1939 roku wybuch drugiej wojny światowej zaskoczył całe szkolnictwo w Polsce. Żadna polska szkoła nie rozpoczęła pracy, żaden polski uczeń nie rozpoczął nauki, a naszą iłżecką podstawówkę Niemcy zamienił w magazyn zbożowy. Działania wojenne spowodowały poważne zniszczenia budynku, brakowało wyposażenia klas, więc po ich zakończeniu nie mogła się w nim rozpocząć właściwa edukacja. 1 lutego 1945 roku do pracy w szkole zgłosiło się sześciu nauczycieli. Ze względu na rozpoczęte w budynku szkoły prace budowlano-remontowe, zajęcia lekcyjne prowadzono w adaptowanych lokalach przy ulicy Peowiaków.

W roku szkolnym 1946/1947 naukę rozpoczęto we właściwym budynku szkoły z czterema wyremontowanymi salami lekcyjnymi. Dziesięciu nauczycieli pracowało z uczniami w różnym wieku. Kierownikiem szkoły, która po wojnie zmieniła nazwę na Publiczna Szkoła Powszechna (zaprzestano używać imienia patrona), został Feliks Kolbicz. Wprowadzony został siedmioklasowy system nauczania. Lata powojenne charakteryzowały się głównie pracami remontowymi w budynku szkoły i wokół niej. Dokonano odnowienia wszystkich sal lekcyjnych, odmalowano korytarze, ogrodzono szkołę, utwardzono boisko przed szkołą.
Pierwszego września 1961 roku wprowadzona została reforma szkolnictwa, która zmieniła system nauczania. Wprowadzone zostały ośmioklasowe szkoły podstawowe. Szybko wzrastająca liczba uczniów spowodowała, iż oddziały klasowe były podwójne, a często nawet potrójne. W tym czasie dwukrotnie powiększyło się grono nauczycieli. We wrześniu 1970 roku oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną. W dobudowanej przełączce, między salą a głównym budynkiem szkoły, znalazły się szatnie dla dziewcząt i chłopców, toalety, prysznice, magazynek sprzętu sportowego i pokój nauczycieli wychowania fizycznego.
Dwunastego grudnia 1970 roku odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzących na emeryturę długoletnich nauczycieli, w tym kierownika szkoły Feliksa Kolbicza, który pełnił swoją funkcję przez 25 lat. Zasłużył się dla całej społeczności, w czasie okupacji prowadził tajne nauczanie, uratował od zniszczenia zbiory biblioteki szkolnej, a po wojnie powadził zespół mandolinistów oraz zorganizował i przewodniczył Miejskiej Radzie Narodowej w Iłży. Kolejnym kierownikiem szkoły został Witold Szumielewicz, którego kadencja trwała 11 lat.
Pierwszego września 1973 roku Szkoła Podstawowa w Iłży przejęła obowiązki Zbiorczej Szkoły Gminnej. Liczba uczniów wzrosła do 830. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany w budynku przy ulicy Wójtowskiej oraz w wynajętych salach w Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczej szkole zawodowej oraz w budynku na Osiedlu XX-Lecia PRL (obecnie Stanisława Staszica). Dyrektorem Szkoły Zbiorczej został Władysław Brodawka, który od roku 1972 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej wraz z dwoma zastępcami: Czesławem Kowaleczko i Witoldem Szumielewiczem.
Pierwszego września 1981 roku Zbiorcza Szkoła Gminna w Iłży przejęła zwierzchnictwo nad okolicznymi szkołami podstawowymi. Władysław Brodawka pozostał dyrektorem naczelnym, a jego zastępca była Celina Mroczkowska. Dyrektorstwo Szkoły Podstawowej w Iłży powierzono Czesławowi Kowaleczce oraz zastępcom: Jadwidze Kiełek i Marii Bażanow. Pierwszego września 1985 roku zlikwidowano szkoły zbiorcze. Nasza szkoła znów stała się Szkołą Podstawową, a jej dyrektorem został Jerzy Miernik. Jego zastępcami były: Maria Bażanow i Jadwiga Kiełek. W tym roku rozpoczęły się prace budowlane nad rozbudową szkoły.

Pierwszego września 1989 roku oddane zostało do użytku nowe skrzydło szkoły. Osiem nowych sal lekcyjnych usprawniło pracę nauczycieli oraz polepszyło warunki nauki uczniów. Szkoła posiadała od tego momentu dwadzieścia pomieszczeń, w tym pracownie: historyczną, geograficzną, biologiczną, chemiczną, języka rosyjskiego, muzyczną, plastyczną, po dwie pracownie języka polskiego, matematyczne, pracy techniki i sześć pracowni nauczania początkowego oraz gabinety: dyrektora, pedagoga szkolnego, higienistki, sekretariat, pokój nauczycielski, bibliotekę, czytelnię, harcówkę oraz świetlicę wraz ze stołówką i kuchnią.
W 1990 roku, wielomiesięcznym staraniem dyrekcji, uczniów nauczycieli oraz rodziców przywrócono dawne imię szkoły. Dnia 10 listopada w obecności Posła na Sejm RP Pana Jana Łopuszańskiego, władz gminy na czele z Burmistrzem Panem Rafałem Ziętkiem oraz zaproszonych gości – dyrektorów zakładów pracy, szkół, emerytowanych nauczycieli w szkole odbyły się związane z tym uroczystości. Od tego dnia nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
We wrześniu 1991 roku dyrektorem szkoły została Marianna Wylotek, jej zastępcami Wiesława Pietrzak i Jolanta Pająk. W 1996 roku dyrektora placówki wyłoniono według nowych zasad. W ramach konkursu zostaje nim Janusz Ciepielewski, a jego zastępcami Ryszard Dziura i Janusz Szmit. W tym czasie wyremontowano i odnowiono salę gimnastyczną, urządzono siłownię a boisko przed szkoła pokryto nową asfaltową nawierzchnią.
Wprowadzona we wrześniu 1999 roku reforma edukacji zmieniła szkołę podstawowa na sześcioklasową i wprowadzono trzyletnie gimnazjum. Ze względu na brak lokalu, który mógłby spełniać wymagane warunki dla gimnazjum, nasza szkołą stała się lokum dla obydwu placówek. W roku szkolnym 1999/2000 w budynku szkoły mieścił się Zespół Szkół Ogólnokształcących w skład którego wchodziły Gimnazjum i Szkoła Podstawowa. Był to trudny okres ze względu na przepełnienie uczniami. Dyrektorem zespołu został Janusz Ciepielewski, obowiązki dyrektora gimnazjum pełnił Janusz Szmit a szkoły podstawowej Ryszard Dziura.
Po likwidacji w 2000 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum przeniosło się do nowego budynku. Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej została Marzena Stasiło a jej zastępcą Małgorzata Fręchowicz. Od tego roku szkolnego wszyscy uczniowie uczą się w budynku przy ulicy Wójtowskiej. Stale i systematycznie prowadzone są remonty wewnątrz i przed szkołą, uzupełniany jest sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wyremontowano łazienki, szatnie, kuchnię i świetlicę, odnowione zostały wszystkie sale lekcyjne, sala gimnastyczna i korytarze oraz elewacja szkoły, wymieniono okna, grzejniki oraz węzeł ciepłowniczy na gazowy. W 2010 rokiu do użytku uczniom i mieszkańcom Iłzy oddano kompleks boisk sportowych Orlik 2012.