Zarządzenie nr XIX/2022/2023

Zarządzenie nr XIX/2022/2023

Dyrektora

Szkoły Podstawowej

w Iłży

z dnia 02 lutego 2023 r.

W sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klasy I, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2023 Burmistrza Gminy Iłża z dnia 31.01.2023r., dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży zarządza co następuje:

§ 1.

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I oraz terminy składania dokumentów w Szkole Podstawowej w Iłży – rok szkolny 2023/2024:

lp.Rodzaj czynnościTermin
1.Składanie wniosku wraz z załącznikamiod 06.03.2023 r. do 20.03.2023 r.
w godz. od 900 do godz. 1430 
2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych24.03.2023 r. do godz. 1500
3.Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do szkołyod 28.03.2023 r. do 07.04.2023 r.
w godz. od 900 do godz. 1430
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych07.04.2023 r. do godz. 1500

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń SP w Iłży oraz przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.