Pro Mazowia
Za zasługi dla Iłży
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dane adresowe
Szkoła Podstawowa w Iłży
Wójtowska 5 27-100 Iłża
tel/fax +48 486163040
Bodzentyńska 45 27-100 Iłża
tel +48 486165863
pspilza@poczta.onet.pl
Lokalizacja
Cookies
Na stronie SP w Iłży mogą być wykorzystywane pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj ze strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Podręczniki
Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 (new)
do pobrania-plik pdf
    +48 486163040     +48 486165863      +48 486165110     pspilza@poczta.onet.pl                                         E-dziennik Synergia          Microsoft Office 365          BIP
Procedury obowiązujące od 18 stycznia 2021Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży od dnia 18 stycznia 2021 roku.
Poniższe procedury zostały opracowane na podstawie nowych wytycznych MEiN, MZ i GIS w związku z powrotem uczniów klas I – III do stacjonarnego systemu nauki.

Organizacja zajęć w szkole


1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Szkoła zapewnia regularne napełnianie dozowników.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach – dolny korytarz szkoły (stary budynek) wraz z szatnią.
7. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice dziecka mają obowiązek poinformowanie wychowawcę klasy o swoich aktualnych numerach telefonicznych.
8. Na każdej kondygnacji szkoły dostępny jest dla nauczycieli termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu w danej klasie/grupie.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium – sala nr 25, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu zapewniony przez rodzica).
10. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
12. Ustala się indywidualny harmonogram/plan dnia – tygodniowy plan zajęć dla danej klasy, uwzględniający m.in.:
 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 korzystania z biblioteki szkolnej,
 korzystania ze stołówki szkolnej,
 zajęć na boisku.
13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
16. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane.
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
19. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.
22. W szkole unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach dzieci nie udostępniają swoich zabawek, pomocy dydaktycznych innym uczniom, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, pomocy dydaktycznej.
24. Ustala się bezpieczne zasady korzysta z szatni szkolnych, tak aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy, wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły: uczniowie dojeżdżający przychodzą do szkoły zgodnie z kursem autobusów, uczniowie mieszkający w Iłży do szkoły przychodzą punktualnie na zajęcia (maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych) .
25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. Pomieszczenie świetlicy podzielone jest na strefy klasowe – w odpowiednich odległościach (minimum 1,5m), oddzielne stoliki dla uczniów danej klasy. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjściem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami, rodzicami/opiekunami dzieci oraz nauczycielami.
27. Ustala się harmonogram i zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach – z powyższym harmonogramem uczniów i ich rodziców zapoznają wychowawcy klas.
28. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa.
29. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, zajęć w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania. Pracownicy szkoły regularne napełniają dozowniki z płynem do dezynfekcji.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Dyrekcja szkoły monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie czystości pomieszczeń szkolnych przeprowadzają dezynfekcję tych pomieszczeń oraz ich wyposażenia (podczas wykonywania dezynfekcji ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ściśle przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7. Pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie czystości pomieszczeń szkolnych na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych - dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Na każdej kondygnacji szkoły umieszczone są opisane pojemniki do których należy wrzucać zużyte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki).
9. Sale lekcyjne są wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
Gastronomia

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Pracownicy kuchni szczególną uwagę zwracają na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami dla poszczególnych grup klasowych wynosi co najmniej 1,5m. Blaty stołów oraz taborety czyszczone są po każdej grupie uczniów korzystających z dożywiania.
3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
5. W stołówce szkolnej nie ma samoobsługi. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Wszyscy pracownicy szkoły są zapoznani z zasadami wynikającymi z wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz wprowadzonymi w szkole szczegółowymi rozwiązaniami.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. W szkole jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – sala numer 25, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
8. W szkole ustala się miejsca – izolatorium w sali numer 25, w którym może przebywać osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. W takiej sytuacji na terenie szkoły przeprowadza się dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami zakładowymi, a także dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Powyższe procedury obowiązują w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży od dnia 18 stycznia 2021 roku.
Procedury zostają zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym Librus, w zakładce – OGŁOSZENIA.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży – Marzena Stasiło